Archief Ploos van Amstel

VIIIb (VIIa-7). Engelbert Ploos (van Amstel)

Aen sijnne Hoocheydt

den Heere Prinse van

Oranjen

Doorluchtige Hoogh Geboorne Vorst,

Also ick niet anders can bespeurren of de franssen sullen in t’corten eens subitelijck de provintie van Utrecht coomen te verlaeten en nootsaeckelijk aengeleegen is, dat bij tijts goede sorge voor de sluijsen aen de Vaert werde gedraegen en bericht worde dat den casteleijn der selfen overleeden is: en al waere in leeven gebleeven soudde bij de gemeenten aldaer niet aengenaem noch smaeckelijck geweest sijn en dat uijt oorsaecke dat die selfs casteleijn al lange te vooren eer U Hocheijdt met sijne armee tot Utrecht quam de sluijsen hadde verlaetten en oock om dat hij een formeel parij en een vijant van U Hoochts: famillje was geweest. Soo is mijn ootmoedelijck versoeck dat U Hoocheijdt mijn soon genaempt Wilhelm Hendrick Ploos van Amstel [4 jaar oud] met het selfe casteleijnschapp van de sluijsen aan de Vaert gelieve te beneficieeren, opdat promptelijck in cas bij subijte verlaettinge der franssen als anders bij tijts goede sorge bij mijn daer voor can werden gedraeggen: Hebbe U Hoocht: secretaeris van alle breeder onderricht en de oorsaeck van mijn ootmoedich versoeck bij missive te kennen gegeeven. Hoope U Hoocht: de goetheijdt sal hebben van met hetselfen mijn soon te begenaedigen, U Hoocht: sla gelieven te compareeren dat ick den enigste Edelman ben van de provintie van Utrecht die twee soo groote considerable huysen [Gunterstein en Huis de Wiers] was besittende en alle beijden de uijtterste posten teegn Hollandt, en over de hondert en darticht duijsen gl. aen schaeden door de franssen daer aen geleeden soo dat bijkans totaliter met mijnne kinderen ben geruineert, doch mijn vertrouwen is, dat U Hoocht: niet sal verlaetten een persoon, die altijt is geweest in Uw Hoocheijdts dienst van den jaeren 1633 af en altijt sal blijven totter doot toe.

U Hoocheijdts

Alder getrouwste en Alderonderdanigste

Dienaer

E. Ploos van Amstel tot Guntersteyn

(Koninklijk Huisarchief (A16-XI-F-95)

Gunterstein werd op 12 september 1673 door de Fransen in de lucht geblazen

Engelbert Ploos van Amstel (1626 –1680) de laatste bewoner Oud (Tweede) Gunterstein